Duftolie Liljekonval 10 ml.

Pr. stk. 26,00 kr
Duftolie.
 
Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer. 

Produktet er FAREMÆRKET.

Brugsanvisning og forholdsregler:

Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.
Anvendes fortyndet og kun udvortes.

Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.

Opbevaring:

Tillukket, samt utilgængeligt for børn.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: LILJEKONVAL ni Varenummer: 818 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Duftkorrigens. Frarådede anvendelser: Ingen. Branche: Industri generelt 1.3. Nærmereoplysningeromleverandørenafsikkerhedsdatabladet Leverandør: Fischer Pure Nature Danstrupvej 27 D DK-3480 Fredensborg Danmark Tlf.: +45 86485500 E-mail: mail@fischer-pure-nature.dk WWW: www.fischer-pure-nature.dk Kontaktperson: Mette Fischer 1.4. Nødtelefon Giftlinjen +45 82121212 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering: Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412 Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger. Væsentligste skadevirkninger: Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 2.2. Mærkningselementer 2 / 7 LILJEKONVAL ni Signalord: Fare Indeholder: Benzenethanol; 6-Octen-1-Ol, 3,7-dimethylH-sætninger: Forårsager alvorlig øjenskade.(H318) Kan forårsage allergisk hudreaktion.(H317) Forårsager alvorlig øjenirritation.(H319) Forårsager hudirritation.(H315) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(H412) P-sætninger: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.(P262) Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.(P305/351/338) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe(P302/352) Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.(P333/313) Vask huden grundigt efter brug.(P264-A) Supplerende oplysninger: Ingen 2.3. Andre farer Ingen PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Registrerings-n ummer CAS/ EF-nummer Stof CLP-klassificering w/w% Note 01-211996392 60-12-8 Benzenethanol Acute Tox. 4 *;H302 Eye Irrit. 2;H319 10-20 . 1-31-XXXX 200-456-2 . . . . . 122-40-7 2-benzylideneheptanal Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411 10-20 . . 204-541-5 . . . . . 106-22-9 6-Octen-1-Ol, 3,7-dimethyl- Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 10-20 . . 203-375-0 . ;H317 Eye Irrit. 2;H319 . . . 8000-41-7 terpineol Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2 5-10 . . 232-268-1 . ;H315 Aquatic Chronic 3;H412 . . . 78-70-6 Linalool Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 5-10 . . 201-134-4 . . . . . 106-24-1 2,6-Octadien-1-Ol, 3,7-dimethy Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1 5-10 . . 203-377-1 l- ;H318 Skin Sens. 1;H317 . . 01-211963827 140-11-4 Benzyl acetat Aquatic Chronic 3;H412 5-10 . 2-42-XXXX 205-399-7 . . . . . 104-54-1 Cinnamyl alkohol Skin Sens. 1;H317 5-10 . . 203-212-3 . . . . . 112-54-9 duodecylaldehyd C.12 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 2;H411 0,1-1 . . 203-983-6 . . . . Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Søg frisk luft og hvile. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus;fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 3 / 7 LILJEKONVAL ni Læge bør kontaktes umiddelbart. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 5.3. Anvisninger forbrandmandskab Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel: Brug handsker. For indsatspersonel: Brug handsker. Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type3 anbefales. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsreglerforsikker håndtering De generelle sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med kemikalier skal overholdes. Se endvidere punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Oplagres køligt og tørt i lukkede beholdere, beskyttet mod luft og lys. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. 7.3. Særlige anvendelser Ingen begrænsninger PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Retsgrundlag: Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. DNEL-værdier: 140-11-4: Arbejdere: Dermal DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger),12,5 mg/kg, Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 43,8 mg/m3. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 21,9 mg/m3. Befolkning generelt: Oral DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Dermal DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 11 mg/m3. Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 3,125 mg/kg. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 3,125 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 5,5 mg/m3. PNEC-værdier: 140-11-4: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 8,55 mg/l. PNEC jord 0,0205 mg/kg. PNEC aqua (periodevis udledning) 0,04 mg/l. PNEC aqua (ferskvand) 0,004 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,0004 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 0,114 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,0114 mg/kg. 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: De normale sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med kemikalier skal overholdes. Personlige værnemidler, beskyttelse af Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. 4 / 7 LILJEKONVAL ni øjne/ansigt: Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. (EN374) Ikke påkrævet. Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Flydende Farve: Gullig Lugt: Frisk behagelig blomsterduft Lugttærskel: Ingen data pH (brugsopløsning): Ingen data pH (koncentrat): Ingen data Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ingen data Flammepunkt: 97°C Fordampningshastighed: Ingen data Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data Damptryk: Ingen data Dampmassefylde: Ingen data Relativ massefylde: 0,937 - 0,949 Opløselighed: Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Ingen data Selvantændelsestemperatur: Ingen data Dekomponeringstemperatur: Ingen data Viskositet: Ingen data Eksplosive egenskaber: Ingen data Oxiderende egenskaber: Ingen data 9.2. Andre oplysninger Refraktion (20°C): 1,500 – 1,506 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet 10.2. Kemisk stabilitet 10.3. Risiko forfarlige reaktioner 10.4. Forhold, derskal undgås 10.5. Materialer, derskal undgås 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ikke reaktivt. Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Ingen risiko for farlige reaktioner. Ingen kendte. Ingen kendte. Ingen kendte. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - oral: Indtagelse kan give ubehag. 60-12-8: Rotte: LD50 = 1610 mg/kg () 122-40-7: Rotte: LD50 = 3730 mg/kg () 140-11-4: Rotte: LD50 = 2490 mg/kg () Akut toksicitet - dermal: 5 / 7 LILJEKONVAL ni 60-12-8: Kanin: LD50 = 2100 mg/kg () 140-11-4: : LD50 = >2000 mg/kg () Akut toksicitet - indånding: Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje. 60-12-8: Rotte, -, -: LC50 = >500 mg/kg () 140-11-4: , , : LC50 = >20 mg/l () Hudætsning/-irritation: Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. 60-12-8: Kanin, 100 mg, 24 H: Moderate () 122-40-7: Kanin, 100 mg, 24 H: Severe () 106-22-9: Kanin, 100 mg, 24 H: Severe () 106-24-1: Kanin, 100 mg, 24 H: Severe () 104-54-1: Rotte, 500 mg, 24 H: Moderate () Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. 60-12-8: Kanin, 750 ug, 24 H: : () Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kræftfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Enkel STOT-eksponering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for atvære opfyldt. Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for atvære opfyldt. Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1. Toksicitet Akut toksicitet: 60-12-8: Krebsdyr: Daphnia magna: 48tEC50 = 330 mg/l Alger: Scenedesmus subspicatus: 72tEC50 = 490 mg/l 106-22-9: Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = > 10 <22 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 17 mg/l Alger: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 2,4 mg/l 78-70-6: Fisk: Leuciscus idus: 96hIC50 = >22-<46 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 20 mg/l Alger: Scenedesmus subspicatus: 96hEC50 = 88,3 mg/l 106-24-1: Fisk: Brachydanio rerio: LC100 = 19,9 mg/l 112-54-9: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l 122-40-7: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l Krebsdyr: Artsnavn ikke angivet: 96hEC50 = 1-10 mg/l Alger: Artsnavn ikke angivet: 96hEC50 = 1-10 mg/l 140-11-4: Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 17 mg/l Alger: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50 = 110 mg/l 12.2. Persistens og nedbrydelighed 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Uopløseligt i vand. 60-12-8: Let bionedbrydelig. 106-24-1: Let bionedbrydelig. 140-11-4: Let bionedbrydelig. 6 / 7 LILJEKONVAL ni 12.4. Mobilitet i jord 60-12-8: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,36 122-40-7: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 4,33 106-22-9: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 3,56 78-70-6: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 2,97 106-24-1: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 3,47 104-54-1: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,95 140-11-4: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,96 Testdata foreligger ikke. 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Vurdering er ikke foretaget. Stoffet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. 12.6. Andre negative virkninger Ingen. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1. Metoder til affaldsbehandling Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regulativer. EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche. PUNKT 14: Transportoplysninger Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods. 14.1. UN-nummer - 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN - proper shipping name) 14.3. Transportfareklasse(r) - 14.4. Emballagegrupper - 14.5. Miljøfarer - 14.6. Særligeforsigtighedsreglerforbrugeren - 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden - PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Særlige bestemmelser: Ingen. PR-nummer: - 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Der erforetagetændringerifølgende punkter: 3,8,11,12,16 Forklaring til forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration Metode til klassificering: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. H-sætninger: H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 7 / 7 LILJEKONVAL ni H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. Øvrige oplysninger: Parfumeolien er fremstillet af naturlige og naturidentiske aromatiske duftstoffer godkendt til formålet af bl.a. IFRA (International Fragrance Association Procedure Codex). Oplysningerne er baseret på RO-CO's viden i dag, og er ikke nogen retslig garanti af egenskaber. Det er brugerens eget ansvar, at forvisse sig om at oplysningerne er anvendelige og fuldstændige til anvendelsesformålet
Andre har også købt